-Advertentie-

rietplant2

 

KAMPEN – De aanleg van een ruim 40 hectare groot rietmoeras, tussen het Drontermeer en de Buitendijksweg, is klaar. In de afgelopen maanden zijn hier ruim 600.000 rietwortels geplant.

In de komende jaren kan het riet zich verder ontwikkelen, zodat het gaat dienen als leefgebied voor bijzondere rietvogels, zoals de roerdomp en de grote karekiet. De aanleg van het rietmoeras is ondersteund met een subsidie uit het Europese programma Life+

In opdracht van Isala Delta hebben de gebroeders Visscher uit Genemuiden het plantwerk uitgevoerd. Nadat Isala Delta in maart klaar was met het grondwerk van de terrassen, is door de rietplanters telkens met zo’n 15 mensen gewerkt aan het inplanten van de 600.000 rietwortels. Ze werden ondersteund door 5 mensen, die langdurig zonder werk zaten. Direct na het inplanten is vraatbescherming aangebracht. Er zijn onder andere linten gespannen om het gebied in een gridpatroon van 5 bij 5 meter. Hiermee wordt voorkomen dat onder meer ganzen en zwanen de rietplanten opeten. Als het riet zich voldoende heeft ontwikkeld, wordt het vraatbeschermend raster verwijderd. De ontwikkeling van het moerasgebied wordt de komende 5 jaar op de voet gevolgd en gemonitord. Het gebied wordt toegevoegd aan het bestaande Europese netwerk van Natura 2000-gebieden.

Rietplant Expeditiesrietplant
In april, mei en juni organiseerde Natuur en Milieu Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel drie speciale Rietplant Expedities voor Kampenaren. Een unieke mogelijkheid voor de deelnemers om in “verboden werkterrein” zelf aan de slag te gaan met het planten van riet. In totaal hebben zo’n 70 kinderen en volwassenen meegedaan aan de expedities. Met de voeten in de klei en handen uit de mouwen, maar ook kregen de deelnemers uitleg over de specifieke flora en fauna in het gebied. Kinderen mochten waterdiertjes vangen en vogels spotten. Het rietmoeras zelf zal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Wel is het mogelijk om het gebied wandelend of fietsend te bekijken vanaf de toekomstige dijk van het Reevediep. En ook komt er op termijn een vogelobservatiepunt.

De IJsseldelta als hotspot
De IJsseldelta is een voor de hand liggende regio om het leefgebied voor de rietvogels een impuls te geven. Het gebied is het belangrijkste bolwerk voor de grote karekiet in ons land. De LIFE+ subsidie is samen met de Vereniging Natuurmonumenten aangevraagd. Natuurmonumenten gebruikt de subsidie om de kwaliteit van bestaande rietlanden in het Zwarte Meer te verbeteren.

Eerste deel geeft goede resultaten
In 2014 werd al de eerste 8 hectare nieuw rietmoeras aangelegd. Dit deel is al grotendeels tot wasdom gekomen. Ook wordt hiervan al volop geprofiteerd door de vogels. Er zijn al zo’n 40 verschillende soorten waargenomen, waaronder waterral, dodaars, grote zilverreiger, zwarte stern, rietgors, rietzanger, kleine karekiet, watersnip, witgatje, bruine kiekendief, groenpootruiter, krakeend, krooneend en kleine plevier. Dit voorjaar is zelfs al een roerdomp gespot in het rietmoeras. Het wachten is nog op de grote karekiet; naast de roerdomp, de tweede belangrijke “doelsoort” vanuit het project. Dat deze nog niet is gespot is niet zo vreemd, want het is een nogal kieskeurige vogel. De grote karekiet is een uit de kluiten gewassen zangvogel met een lengte tot zo’n 20 centimeter. Om zijn nest te kunnen verankeren heeft hij wat ouder, steviger riet nodig.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. De zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De rivier is inmiddels over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug verdiept. En de aanleg van de hoogwatergeul het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer. Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en ruimte voor een nieuwe woonwijk voor Kampen op een klimaatdijk.

Delen en reageren met je facebook account