Onderzoek inspectie afgerond

Berichten in de media over zieke heiwerkers waren begin dit jaar aanleiding voor de inspectie SZW om de werkzaamheden aan de parkeergarage Buitenhaven stil te leggen en een onderzoek te starten. Inmiddels heeft de inspectie haar onderzoek afgerond en op 26 april heeft de gemeente de definitieve eis ontvangen.

Om de bouwstop op te kunnen heffen, vraagt de inspectie om een nieuw uitvoeringsplan waarin een veilige werkmethode voor het vervolg staat beschreven. Gemeente en aannemer werken hier op dit moment samen aan, zodat het werk in het belang van de werknemers op de bouwplaats en de omwonenden zo spoedig mogelijk veilig en verantwoord kan worden voortgezet. Naast het onderzoek van de inspectie is een aantal aanvullende onderzoeken gedaan.

Op een aantal punten is de gemeente het niet eens met de conclusies van de inspectie en de onderbouwing hiervan. Zo concludeert de inspectie dat in de ontwerpfase onvoldoende is nagegaan welke invloed de verontreinigde stoffen in de bodem hebben op de werkzaamheden na de sanering. Gemeente is echter van mening dat zij hier juist uitvoerig rekening mee heeft gehouden en daar ook alle benodigde maatregelen voor heeft getroffen. Ook veronderstelt de inspectie dat enkele heiwerkers blootgesteld zijn aan verontreinigde stoffen uit de bodem en dat er een verband is tussen het ziek worden en de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Dit wordt echter niet ondersteund door een medische rapportage, zoals ook al werd vastgesteld door de heer Westmaas naar aanleiding van zijn onderzoek. Op dit moment onderzoekt de gemeente of zij bezwaar tegen de definitieve eis gaat maken.
Omdat gemeente en aannemer niet willen dat dit de voortzetting van de werkzaamheden vertraagt, werken zij wel aan het gevraagde uitvoeringsplan zodat het werk zo spoedig mogelijk kan worden voortgezet. Voordat het plan naar de inspectie gaat, wordt het nog voorgelegd aan een externe deskundige partij.

Keuze nieuwe palenmethode
Voordat de inspectie de bouwstop oplegde, lag het werk al stil vanwege te verwachten hoge trillingswaarden richtingen woningen aan De Hagen. Voordat het werk verder kan, moet er dus ook een keuze worden gemaakt voor een nieuwe palenmethode. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de resterende 37 palen het beste aangebracht kunnen worden. Ook deze keuze wordt met het nieuwe uitvoeringsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de inspectie.

Uitkomsten overige onderzoeken
Naast het onderzoek van de inspectie en het onderzoek van de heer Westmaas – waarvan de resultaten vorige maand al werden gepresenteerd – is nog een aantal aanvullende onderzoeken gedaan. Zo heeft de gemeente, onder andere naar aanleiding van vragen van omwonenden over eventuele gezondheidsrisico’s, de GGD gevraagd of zij kan beoordelen of omwonenden tijdens de werkzaamheden hebben blootgestaan aan gevaarlijke stoffen. Het definitieve rapport van de GGD verschijnt begin juni en dan worden omwonenden over de uitkomsten geïnformeerd.
Om te kijken of er tijdens de heiwerkzaamheden mogelijk verontreinigde grond vanuit de diepere bodemlagen naar het oppervlak is verspreid, is de toplaag onderzocht. Gebleken is dat de toplaag nog dezelfde kwaliteit heeft. De heiwerkzaamheden hebben de kwaliteit van de toplaag dus niet veranderd.

Het risico dat de werkzaamheden hebben geleid tot verontreiniging van het grondwater is klein, zo blijkt uit onderzoek. Om dit ook op de langere termijn uit te sluiten, is in overleg met de Provincie besloten om de kwaliteit van het grondwater de komende periode te blijven monitoren.

Ook het onderzoek naar aanleiding van de ingediende meldingen van schade aan woningen is bijna afgerond. Van de twaalf ingediende schadeclaims zijn er zeven toegekend en is er één afgewezen. Drie meldingen worden nog nader onderzocht en de woning van de laatste indiener is op 17 mei geïnspecteerd. Betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten.

Informatie omwonenden
Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Daarnaast is er nauw contact met de klankbordgroep. Zoals toegezegd organiseren we eerst weer een bijeenkomst voor omwonenden voordat verder wordt gaan met de werkzaamheden. Zodra de inspectie de bouwstop heeft opgeheven en bekend is wanneer de resterende palen kunnen worden aangebracht, wordt hier een datum voor gepland. Tijdens de Hanzedagen vinden er geen werkzaamheden plaats en wordt er zorg voor gedragen dat het bouwterrein netjes en veilig is.

Delen en reageren met je facebook account

8 REACTIES

  1. Waarom is de gemeente het eigenlijk nooit eens met onafhankelijke rapporten? Zou het niet liggen aan het feit dat de wetskennis bij de gemeente en de bedrijven waar ze altijd mee in zee gaan niet erg hoog is?

Comments are closed.