Resultaten Innovatie sociaal domein

0
143

In 2015 stelde de gemeente Kampen de subsidieregeling Innovatie sociaal domein vast. Een bedrag van € 700.000,- werd beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning, welzijn en informele zorg. Met deze regeling wilde Kampen inwoners, vrijwilligers en professionele instellingen stimuleren om met vernieuwende ideeën te komen voor het anders organiseren van zorg, ondersteuning of preventie.

De innovatieregeling was het Kamper antwoord op de komst van de taken op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen die gemeenten in 2015 van het Rijk overgedragen kregen, maar met minder geld moesten uitvoeren. Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden was verandering en vernieuwing in de zorg noodzakelijk.
De animo was groot. In totaal kwamen er 46 subsidieverzoeken binnen die bij elkaar een bedrag van ruim € 2,5 miljoen vertegenwoordigden. Uiteindelijk ontvingen veertien projecten een subsidie ter waarde van in totaal
€ 602.847,-.

Resultaten
Inmiddels zijn alle veertien projecten afgerond en geëvalueerd. In bijgevoegd overzicht staat een samenvatting van de opbrengsten per project. Het geld is met name besteed aan activiteiten in het kader van preventie en/of een aanvulling op c.q. verbetering van een bestaand product, dienst of werkproces. Het college is tevreden over de resultaten van de projecten. “Allen hebben zij voorzien in een behoefte én – in meer of mindere mate – bijgedragen aan vernieuwing in de zorg. Mede dankzij deze projecten is er meer aandacht voor het belang van innovatie en vernieuwing in de zorg. De leerervaringen die we hebben opgedaan gebruiken we voor de verdere doorontwikkeling van het thema innovatie in het sociaal domein”, aldus coördinerend wethouder sociaal domein Jan Peter van der Sluis. Opvallend is dat alle projecten zijn gecontinueerd na de projectperiode. Het grootste deel van de projecten is ingebed in de werkwijzen van de initiatiefnemer of overgenomen door een samenwerkingspartner.

Leerervaringen
Zowel voor de gemeente als voor de deelnemers/ partners was het een nieuwe werkwijze. Leerervaringen worden meegenomen bij de doorontwikkeling. Zo wordt sinds september 2017 gewerkt met een aangepaste werkwijze (Innovatiebudget). Belangrijke aanpassingen zijn dat het budget niet meer voor iedereen wordt opengesteld, maar meer gericht wordt ingezet, zodat er meer samenhang is tussen de projecten. Ook kent de nieuwe werkwijze minder regels, waardoor het budget flexibeler kan worden ingezet. Tenslotte zijn er inhoudelijke speerpunten geformuleerd. Met als overkoepelend thema gezondheid en de specifieke thema’s: aanpak van multi problematiek in het gezin, eenzaamheid, schuldenaanpak en laaggeletterdheid. Ook wordt het budget komende jaren trapsgewijs verlaagd vanwege de bezuinigingstaakstelling in het sociaal domein.

- Advertentie ToLocal -