In mei van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de voorziening Hulp bij het Huishouden vanaf 1 juli 2018 anders vorm te geven. In plaats dat de huishoudelijke hulp die cliënten ontvangen gebaseerd wordt op het CIZ-protocol in uren en minuten, was de insteek om dit te gaan baseren op datgene wat een cliënt nodig heeft om een ‘schoon en leefbaar’ huis te hebben. Dat betekent dat afgestapt zou gaan worden van een beschikking op basis van uren en minuten, maar dat er een beschrijving zou komen wàt en hoe vaak huishoudelijke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om in een schoon huis te wonen.

Na uitgebreid onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om tussentijds met de gemeenteraad te overleggen over de uitkomsten. In december kan de raad dan besluiten om deze nieuwe werkwijze van indiceren en beschikken in te voeren of te kiezen voor de huidige voorziening.

De achtergrond van de keuze om vanaf juli 2018 te indiceren en te beschikken op basis van een te beschrijven resultaat, was om een toekomstbestendige en innovatieve oplossing te ontwikkelen. Bij dit besluit werd wel aandacht gevraagd om de juridische risico’s tot een minimum te beperken. De afgelopen maanden is gewerkt aan het inrichten van deze nieuwe werkwijze. Daarbij kwam steeds duidelijker naar voren dat voor het vormgegeven van een juridisch deugdelijke voorziening een nagenoeg gelijke voorziening ontwikkeld zou moeten worden die nu gehanteerd wordt. De eerder gedachte voordelen van de nieuwe werkwijze zouden daarmee grotendeels komen te vervallen. Bovendien is nog steeds niet voldoende duidelijk of resultaatgericht indiceren juridisch houdbaar is. De juridische onduidelijkheid, de hoge uitvoeringskosten en de grote inspanningen die geleverd moeten worden om tot indiceren en beschikken op resultaat over te gaan, wegen niet op tegen het te verwachten (maatschappelijk) rendement.

Het college gaat de gemeenteraad daarom informeren over de uitkomsten, met als optie om het eerder genomen besluit van 3 mei 2017 in te trekken en daarmee niet over te gaan naar resultaatgericht indiceren per 1 juli 2018. Als de raad in december kiest voor deze optie wordt de huidige invulling van de voorziening Hulp bij het Huishouden gecontinueerd. Bij deze optie wordt voorgesteld de huidige invulling van de voorziening te optimaliseren. Over anderhalf jaar wordt dit optimalisatieproces geëvalueerd. Wanneer de gemeenteraad kiest voor de huidige werkwijze blijft hulp bij het huishouden toegekend worden op basis van het CIZ-protocol in uren en minuten.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.