Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de nieuwe dijken aan beide kanten van het Reevediep en langs het Drontermeer (tussen monding van het Reevediep en de Roggebotsluis) in ontwerp vastgesteld in de zogeheten ‘legger’. Hierin staan de dijken en gemalen aangegeven die belangrijk zijn voor de waterveiligheid in het gebied.

In de legger staan de ligging van de belangrijke dijken, wie op welke plek voor welk onderhoud verantwoordelijk is en wat de beschermingszones zijn. Ook de vorm en afmeting (het profiel) waaraan ze moeten voldoen worden vermeld. Het waterschap gebruikt de legger onder andere voor het verlenen van vergunningen. De legger wordt periodiek opnieuw vastgesteld om wijzigingen door te voeren en het actueel te houden.

Wat is er veranderd? Via www.wdodelta.nl/legger kan de legger worden ingezien. Ook ligt deze van vrijdag 25 januari tot en met donderdag 7 maart ter inzage op het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dr. Van Deenweg 186 in Zwolle. In deze periode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk reageren.

Water in Reevediep kan hoger worden
De eerste fase van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is bijna klaar. Het water in het Reevediep is verbonden met de Randmeren en kan daardoor bij storm hoger worden. De nieuwe dijken beschermen de polders aan beide zijden van het Reevediep tegen een overstroming. Het waterschap moet de dijken op orde houden, zodat een dijkdoorbraak wordt voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat de dijken goed wordt onderhouden en dat activiteiten die schadelijk zijn voor dijken worden verboden. Zo mag er bijvoorbeeld in de buurt van een dijk geen diepe kuil worden gegraven of worden gebouwd.

- Advertentie ToLocal -