Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2017 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. De boeken werden gesloten met een voordeel van € 3,5 miljoen. Na verschillende toevoegingen en een onttrekking aan reserves blijft er ‘onder aan de streep’ een bedrag van € 1,6 miljoen over.

Het college adviseert om dit overschot, in lijn met de eerder met de gemeenteraad gemaakte afspraken, toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente.

Het rekeningresultaat
Het rekeningresultaat over 2017 bestaat uit een aantal grotere componenten. Een nadeel van afgerond € 1,0 miljoen is toe te schrijven aan het sociaal domein. Het gemeentebestuur van Kampen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het saldo van de in de afgelopen jaren opgebouwde reserve dreigt eind dit jaar negatief uit te komen en er is nog sprake van relatief grote tekorten en onzekerheden (zowel positief als negatief) in de lopende begroting van het sociaal domein. Deze gevolgen zijn pas bekend geworden na recente ontwikkelingen. Overigens is sprake van een landelijk probleem binnen het sociaal domein. Intern is inmiddels een onderzoek gestart naar de toekomstige ontwikkelingen binnen dit gebied. Het spreekt voor zich dat de uitkomsten daarvan ook mede bepalend zijn voor het begrotingsbeeld voor 2019 en volgende jaren.

Ook het resultaat van het gemeentelijk grondbedrijf is van grote invloed op de gemeentelijke financiën.

Het voordeel van het gemeentelijk grondbedrijf is afgerond € 2,3 mln. Volgens de geldende beleidslijn is het overschot toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie. Het positieve resultaat van het grondbedrijf van € 2,3 miljoen komt door de positieve (herwaardering) resultaten van onder andere de projecten in exploitatie: Rijksweg 50, Het Onderdijks fase 3 en Zuiderzeehaven. Deze positieve resultaten verminderd met het nadelige effect van project de Koekoek zorgt per saldo voor het positieve resultaat van het grondbedrijf.

Het college stelt voor het overschot van € 1,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve bedroeg eind 2017 € 19,5 mln. na toevoeging van het overschot 2017 stijgt de algemene reserve naar € 21,1 mln.

Wat hebben we onder andere bereikt in het afgelopen jaar?
In 2017 zijn diverse projecten gestart en gerealiseerd. Gestart is met de uitgifte van terreinen op het bedrijvenpark RW 50 en de Zuiderzeehaven en met de herstructurering Spoorlanden. Plan van aanpak Koekoekspolder is afgerond en wordt uitgevoerd. Aandachtspunten daarbij zijn innovatie en energie.
Verder is het nieuwe zwembad in gebruik genomen, nemen wij deel aan de landelijke beweging Jongeren op Gezond Gewicht en zijn werkzaamheden verricht op het gebied van renovatie, inrichting en brandveiligheid van de Stadsgehoorzaal.

Accountantscontrole
De accountant heeft de controle van de jaarstukken 2017 nagenoeg afgerond en de verwachting is dat er de komende week een goedkeurende controleverklaring wordt verstrekt. Het streven is om de inhoudelijke behandeling plaats te laten vinden in de raadsvergadering van 12 juli. De verwachting is dat voor die datum de uiteindelijk volledige goedkeurende verklaring door de accountant wordt afgegeven.

Toekomstige ontwikkelingen
De door de gemeente gehanteerde kengetallen vertonen een positief beeld, onder andere door de ontwikkelingen binnen het grondbedrijf, een positief saldo op de Algemene Dienst en het verloop van de algemene reserve.

De volledige jaarstukken zijn binnenkort beschikbaar via de website. De gemeenteraad buigt zich op 12 juli over de jaarstukken.

Delen en reageren met je facebook account