De veranderingen in de zorg hebben tot gevolg dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit vraagt meer van de omgeving van zorgvragers. Ook de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning wordt steeds groter. Daarom is landelijk een model ontwikkeld op de vier doelen voor mantelzorgondersteuning: Vinden, Versterken, Verbinden en Verlichten. De gemeente Kampen sluit hierop aan bij de ontwikkeling van haar lokale mantelzorgbeleid.

Op basis van het landelijke model is in 2015 voor de eerste keer in Kampen een mantelzorgscan uitgevoerd.
In 2018 is deze scan herhaald. Doel van deze scans is te achterhalen wat de gemeente op het gebied van mantelzorgondersteuning al (goed) doet, wat nog blijft liggen en te kijken op welke manier mantelzorgers beter ondersteund en gewaardeerd kunnen worden.

Op basis van de uitkomsten in 2015 heeft de gemeente Kampen samen met een werkgroep mantelzorgers een Actieplan Mantelzorg Kampen 2016 opgesteld. In 2018 is de balans opgemaakt van de voortgang van dit beleid.

Wethouder van der Sluis: “Uit de mantelzorgscan van 2018 blijkt dat we op de goede weg zijn met ons mantelzorgbeleid, maar ook dat we er blijvend aan moeten werken. Temeer omdat de verandering in zorg steeds meer van onze mantelzorgers vraagt. De acties uit het Actieplan 2016 zijn nog steeds actueel en krijgen daarom in de komende jaren een vervolg”.

Op basis van de 3e tussenrapportage Mantelzorg Kampen is het Actieplan Mantelzorg 2019 – 2020 opgesteld dat op 18 december door het college is vastgesteld.

Resultaten De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg en de mantelzorgwaardering zijn succesvol en leiden tot steeds groter bereik van mantelzorgers. In 2018 was er extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Bij het organiseren van de Dag van de Mantelzorg 2018 werkten ook lokale ondernemers mee om het succesvol te maken.

Het Steunpunt Mantelzorg heeft ervaren dat steeds meer mantelzorgers het steunpunt weten te vinden. Hiermee ontstaat ook spanning tussen dat wat mogelijk is aan ondersteuning door professionals en de behoefte van de mantelzorgers. Een herbezinning op de rol en positie van het steunpunt is daarom in 2018 al gestart.Het steunpunt zal zich verder ontwikkelen tot een Expertisecentrum met deskundigheid op diverse onderdelen: het uitvoeren van de rol van coördinator en verbinder, het verzorgen van voorlichting en coaching en de taak van collectieve belangenbehartiger. In het voorjaar van 2019 zal er meer duidelijkheid bestaan over deze nieuwe werkwijze.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.