Zo’n 80 omwonenden van de parkeergarage Buitenhaven kwamen donderdagavond naar wijkgebouw Reijersdam om zich door gemeente en betrokken partijen te laten informeren over het vervolg van de werkzaamheden die, na een ruim een jaar stil te hebben gelegen, volgende week weer hervat worden.

Volgende week start bouwbedrijf Hegeman met de voorbereidende werkzaamheden en vanaf 26 februari worden de resterende funderingspalen ingebracht. Dit neemt zo’n tien dagen in beslag. Omdat met de vorige methode de trillingswaarden werden overschreden, is voor de resterende palen een nieuwe, trillingsarme palenmethode aangeschaft. Deze palen worden niet geheid, maar geboord.

Uiteraard was er deze avond ook ruimschoots gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten. Diverse deskundigen waren aanwezig om vragen te beantwoorden, zoals de GGD, onderzoeksbureau Tauw en de wijkagent. Thema’s waar onder meer aandacht voor werd gevraagd waren communicatie, gezondheidsrisico’s, verkeersveiligheid, parkeeroverlast, bereikbaarheid, openstelling Noordweg en communicatie. Gemeente en aannemer nemen suggesties en signalen waar mogelijk mee.

Voor het vervolg van de werkzaamheden werken aannemer en onderaannemers volgens een nieuw uitvoerings- plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dat plan is door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Hierin staat geregeld onder welke passende beschermingsmaatregelen gewerkt moet worden. Hier wordt gedurende de hele bouw ook toezicht op gehouden.

Inloopbijeenkomst
Ook voor de omgeving is een plan gemaakt waarin thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie staan beschreven. Gemeente en aannemer houden op korte termijn een inloopbijeenkomst waarin belanghebbenden mee kunnen denken over deze thema’s en oplossingen kunnen aandragen voor eventuele knelpunten. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.

Wethouder Geert Meijering bedankte omwonenden en de klankbordgroepleden voor hun geduld en betrokkenheid het afgelopen jaar: “Het was een heftig jaar; in het bijzonder voor de omwonenden. Een jaar waarin we met alle partijen steeds hebben toegewerkt naar een veilige, verantwoorde maar tegelijk zo’n spoedig mogelijke herstart van de bouw. Ik sta hier nu met gemengde gevoelens. Blij dat er eindelijk een einde komt aan de onduidelijkheid en onzekerheid voor omwonenden. Tegelijk baal ik om hoe het is gelopen en de kosten die ermee gemoeid zijn.” Voor het vervolg benadrukte de wethouder dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en als gemeente en aannemer goed benaderbaar te zijn voor omwonenden: “We ontkomen er niet aan dat u de komende periode nog overlast zult ervaren, maar wij zullen er samen met de aannemer alles aan doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken”.

Als alles volgens planning verloopt staat er voor het einde van dit jaar een mooie, nieuwe parkeergarage die niet alleen ruimte biedt aan 223 parkeerplaatsen, maar ook een kwaliteitsimpuls oplevert voor de omgeving omdat het gebied rondom de parkeergarage straks ook echt is opgeknapt.

Delen en reageren met je facebook account